Mormontempler: Herrens innviede hus

Lær mer om de siste-dagers-helliges templer og tempelinnvielser

Siste-dagers-hellige templer er hellige bygninger som er innviet til Gud.

Hva er et siste-dagers-hellig tempel?

Siste-dagers-hellige (noen ganger omtalt som mormonene) tror at templet er mer enn en vakker bygning. De tror at templet bokstavelig talt er Herrens hus. Templet er et hellig sted hvor siste-dagers-hellige tilber Jesus Kristus og lærer om ham. De siste-dagers-helliges skrifter forklarer at templet er “et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus” (L&p 109:8). For siste-dagers-hellige er templer forskjellige fra vanlige kirkebygninger. Siste-dagers-hellige tror at templer er det nærmeste man kommer himmelen på jorden.

Hva foregår i et siste-dagers-hellig tempel?

I templet lærer siste-dagers-hellige om Guds plan for sine barn og inngår hellige pakter om å følge ham. I templer utfører de siste-dagers-hellige også ordinanser som dåp for avdøde familiemedlemmer som døde uten mulighet til å motta disse ordinansene. Praksisen med dåp for de døde er nevnt i Bibelen (se 1 Korinterbrev 15:29). Siste-dagers-hellige tror også at i templer kan ektepar og familier bli beseglet, eller knyttet til hverandre, for all evighet. Disse beseglingsseremoniene gjør det mulig for familieforhold å fortsette hinsides graven. Muligheten for at familier kan være sammen ikke bare i dette livet, men også i evigheten, er en av de største gaver som Jesu Kristi evangelium lover oss.

Hva er en innvielse av et siste-dagers-hellig tempel?

Før siste-dagers-hellige begynner å bruke et nytt tempel, har de en spesiell innvielsesseremoni. En tempelinnvielse består vanligvis av musikk og taler av Kirkens ledere. En leder i Kirken holder også en innvielsesbønn. I denne bønnen innvier lederen templet til utførelse av Guds arbeid og ber Gud velsigne det (se “Dedication,” mormonnewsroom.org).

For å komme inn i et tempel etter at det er innviet, må man være et verdig medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ha vært døpt i minst ett år. Men før et siste-dagers-hellig tempel blir innviet, er templet åpent for publikum i flere uker. Denne perioden kalles vanligvis et “åpent hus”. Under åpent hus kan allmennheten få gratis omvisning i templet og lære mer om det hellige og fantastiske arbeidet som skal gjøres der.

Hvordan kan jeg lære mer?

For å lære mer om siste-dagers-hellige templer og hvordan de er en del av Guds plan for deg og din familie, kan du gå inn på mormon.org.