Et nytt år med tro på Kristus

Budskap fra områdets ledere

Elder Axel H. Leimer
Eldste Axel H. Leimer, Tyskland Områdesytti

Vi lever i en tid med stor uro. Dagens nyheter og våre egne personlige utfordringer kan få vårt mot til å vakle og la frykten få overhånd.[1] Men profeter har sagt at tro fordriver frykt og bringer et klart håp.[2] Skriftene definerer tro som trygghet og tillit til Jesus Kristus. Vi stoler på at han er Guds sønn og at han, gjennom forsoningen, har kraft til å frelse oss.

Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp.[3] Den gir oss kraft til å:

·      behage Gud;[4]

·      motta hjelp og veiledning fra ham;[5]

·      motta svar på bønn og få sannheten stadfestet for oss;[6]

·      oppleve en forandring i våre hjerter;[7]

·      omvende oss og bli døpt;[8]

·      motta tilgivelse;[9]

·      bevitne mektige mirakler;[10]

·      gi oss styrke;[11]

·      bli helbredet;[12]

·      bli frelst; [13]

·      se hen til Gud og lev;[14]

·      holde fast ved alt som er godt;[15]

·      hjelpe foreldre undervise sine barn;[16] og

·      holde ut til enden.[17]

Tro er en stor, positiv kraft som kan løfte oss over bekymringens skyer og hjelpe oss bli hele i Kristus. Tilgang til tro er ikke begrenset til dem som allerede er sterke, ei heller er den avhengig av vårt yrke eller stilling. I stedet er den tilgjengelig for alle som velger å følge Kristus og hans enkle lære: omvend dere og bli døpt.[18] Når vi en gang har valgt å omfavne det evangeliet og handle i tråd med den læren[19], blir selv den svakeste blant oss gjort sterk.[20] “Tro på Jesus Kristus er en gave fra himmelen som kommer når vi velger å tro, og når vi søker den og holder fast ved den.”[21] “Når vi velger å følge Kristus i tro istedenfor å velge en annen vei på grunn av frykt, blir vi velsignet med en konsekvens som er i samsvar med vårt valg.”[22]


Hvis du velger en fornyelse av din tro i dette nye året, kan du følge noen enkle trinn. For det første, bli kjent med og lær å elske Frelseren. Du kan begynne med å høre eller lese hans ord.[23] Bestem deg for å ikke gå glipp av å komme til Kirken eller lese i Skriftene; særlig Mormons bok. Les Mormons bok med det formål – å bli bedre kjent med Frelseren. Du vil kanskje understreke alle henvisninger som har med hans egenskaper og hans lære å gjøre. For det andre, når din tro vokser, beslutt deg for å etterleve hans lære. “Når vi har tro på Jesus Kristus, godtar og anvender vi hans forsoning og hans læresetninger. Vi stoler på ham og det han sier. . .  Vi tror på Kristus, og vi tror at han ønsker at vi holder alle hans bud. Vi ønsker å vise vår tro ved å adlyde ham.”[24]

Når vi lærer ham å kjenne, vil vi ha et sterkere ønske om å holde hans bud.[25] Frelseren underviste enkelt: “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.”[26] Denne læren er like kraftfull som den er enkel. Vi burde holde budene, ikke av frykt, men motivert av kjærlighet. Herren innbyr oss til å holde hans bud og til å verdsette hans lov som vår øyesten og til å skrive dem på vårt hjertes tavle.[27] Da han forutsa den nye pakt i de siste dager, sa Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.[28]

Mens verden fortsetter å endres og menneskenes hjerter svikter dem, finner vi styrke og fred i tro på Jesus Kristus. Kristus tilbyr å gjøre vår byrde lett.[29] Måtte vi, som den svakeste av de svake, gripe fatt i denne kilden til styrke og oppleve et nytt år med økt tro på, og styrket tillit til, vår egen frelse.[1] L&p 88:89-91

[2] 2. Nephi 31:20

[3] Trosartiklene 1:4

[4] Hebreerne 11:6.

[5] 1 Nephi 7:12; 1 Nephi 16:28; Moroni 7:26.

[6] L&p 10:47,52; Mosiah 27:14; Moroni 10:4.

[7] Mosiah 5:7

[8] 2 Nephi 9:23

[9] Enos 1:3-8

[10] 2 Nephi 26:13; Ether 12:12; Moroni 7:27-29, 34-38

[11] Alma 14:26; Ether 12:27-28, 37

[12] 3 Nephi 17:8

[13] Mosiah 3:12; Efeserne 2:8; 2 Nephi 25:23.

[14] Helaman 8:15

[15] Moroni 7:28

[16] L&p 68:25

[17] L&p 20:25,29

[18] L&p 10:67

[19] L&p 101:78

[20] Ether 12:27; L&p 1:19; L&p 133:58

[21] “Tro kommer ikke ved en tilfeldighet, men ved valg”av Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, Liahona, nov. 2015, 65.

[22] Lev ved tro og ikke ved frykt; Quentin L. Cook. November 2007

[23] Romerne 10:17

[24] Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet [2005], 61, -62.)

[25] 1 Johannes 2:3

[26] Johannes 14:15; Johannes 15:10; L&p 46:9; L&p 124:87; Mosiah 13:14.

[27] Ordspråkene 7:2-3

[28] Jeremia 31:33.

[29] Matteus 11:30