Hva Jesus Kristus underviste om omvendelse

Lær hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om helvete

Jesus Kristus og hans profeter har undervist om hvordan omvendelse kan frelse oss fra helvetes bitterhet. Finn ut hvorfor siste dagers hellige tror at omvendelse er viktig for oss alle.
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er kristne og tror på det Jesus forkynte om omvendelse i Bibelen. Les videre for å lære mer om hvorfor siste dagers hellige tror at omvendelse er viktig for oss alle.

Hva lærer Det nye testamente oss om omvendelse?

Da Jesus Kristus var på jorden, fortalte han en lignelse om omvendelse. I lignelsen var både en fariseer; en selvgod religiøs leder, og en toller; en foraktet skatteoppkrever, i tempelet og ba. Fariseeren trodde at han ikke hadde behov for omvendelse. Han sa: “Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.” (Lukas 18:11–12). Tolleren, på sin side, ba ydmykt: “Gud vær meg synder nådig” (Lukas 18:13). Jesus forkynte at den angrende tolleren, ikke fariseeren, ville bli rettferdiggjort. Jesus underviste at “hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes” (Lukas 18:14).

Denne lignelsen gir et vakkert bilde av Frelserens læresetninger om omvendelse i Det nye testamente. Samfunnet Jesus levde i, målte rettferdighet i lydighet mot Moseloven, en religiøs kodeks som fokuserte på ytre handlinger (se Larry Y. Wilson, “Frelserens budskap om omvendelse”, Ensign, feb. 2016, 48). Men da Jesus Kristus kom, underviste han en høyere lov som la vekt på våre motiver og vårt hjertes ønsker. Jesus lærte at omvendelse handler mer om å forandre vårt hjerte enn om det som er synlig på utsiden. Han forkynte at vi alle må forandre oss og vokse – vi må alle omvende oss – for å være antagelige for Gud.

Hva tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om omvendelse?

Som kristne tror siste dagers hellige at omvendelse er like viktig i dag som den var da Jesus Kristus levde på jorden. Eldste Larry Y. Wilson, en siste dagers hellig leder, har sagt: “Vi må hele tiden strebe etter den indre forandringen som kommer av å erkjenne at også vi – alle sammen – er syndere. Når vi gjør dette, kommer ydmykhet til vårt hjerte og sinn tilstrekkelig til å muliggjøre ytterligere omvendelse “(”Frelserens budskap om omvendelse”, 50).

Siste dagers hellige tror at for virkelig å omvende oss og forandre oss, må vi med jevne mellomrom overveie hvor vi kan forbedre oss. Eldste Wilson foreslo at vi jevnlig burde spørre oss selv: “Er jeg utålmodig, negativ, engstelig, kritisk, selvsentrert, dominerende, lettsindig, begjærlig, kynisk eller lat?” (“Frelserens budskap om omvendelse”, 51). Å evaluere våre egne svakheter på denne måten kan virke skremmende eller vanskelig. Men vi skulle ikke frykte – tanken på at vi kan forandre oss gir håp.

Siste dagers hellige tror dessuten ikke at vi må overvinne våre svakheter alene. Faktisk tror siste dagers hellige, som kristne, at varig forandring og vekst ikke er mulig uten Jesu Kristi hjelp. Siste dagers hellige tror på Kristi løfte, slik det står i Det nye testamente, om at “min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet” (se 2 Korinterbrev 12:7–10; se også Ether 12:27).

Spør Gud – Elsker Gud meg til tross for mine feiltrinn? Ronald A. Rasband forklarer at Guds kjærlighet er konstant til tross for våre feil og svakheter.

Tror siste dagers hellige på helvete?

Både Bibelen og Mormons bok lærer oss at de som ikke omvender seg, vil lide helvetes smerter: “Ja, de fanges til døden og helvete . . . og alle som er blitt fanget, må stå for Guds trone og bli dømt etter sine gjerninger. Og deretter må de gå til det sted som er beredt for dem, til en sjø av ild og svovel, som er uendelig pine“ (2 Nephi 28:23; se også Matteus 10:28).

Siste dagers hellige tror at ordet helvete kan henvise til forskjellige steder – for det første en midlertidig venteplass hvor deres ånd som “døde i sine synder”, går for å lære mer om Jesus Kristus og vente på oppstandelsen (se L&p 138:32); og for det annet, et sted som kalles det ytterste mørke, hvor Satan og hans engler befinner seg (se Tro mot pakten [2004], 64). Siste dagers hellige tror at svært få er ugudelige nok til å bli dømt til det ytterste mørke.

Som kristne gleder siste dagers hellige seg over vår Forløser Jesus Kristus, som ved sin forsoning og oppstandelse overvant både død og helvete. Siste dagers hellige er takknemlige for at Jesus Kristus har gjort det mulig for oss alle å forandre oss, vokse og komme tilbake til vår himmelske Fader hvis vi omvender oss. For å lære mer om Jesus Kristus, vår Frelser, gå til komtilkristus.no.