Budskap fra områdets lederskap

En varig forandring i hjertet

En kvinne ber
Eldste Thomas Hänni, Områdesytti
Eldste Thomas Hänni, Områdesytti

La oss tenke på de mange store sannheter vår himmelske Fader har gjort kjent for sine barn siden gjengivelsen av evangeliet, spesielt tre åpenbaringer som er mottatt i løpet av de siste årene.

 

Jeg vil gjerne at vi et øyeblikk tenker på alle velsignelsene som følge av disse åpenbaringene. Når vi tenker på disse, følger vi ikke takknemlighet og kjærlighet for all veiledning vi mottar fra vår profet i denne siste evangelieutdeling?

 

Har vi alle følt en forandring i vårt hjerte på grunn av disse åpenbaringene?

 

Frelseren inspirerer oss virkelig til å styrke vår tro på ham, inngå pakter og forbli på disippelens vei.

 

Åpenbaringene vi mottok er en påminnelse til oss alle om å stå opp, tjene og hjelpe på en høyere og helligere måte.

 

Når vi fokuserer på åpenbaringene, blir omvendelse og det å bli sanne tjenere og redskaper i Herrens hender en prioritet. Som en konsekvens av å følge vår profet og anvende disse sannhetene, gjør vi hjemmet om til et tilfluktssted for tro og undervisning i evangeliet1, der Herren blir vår lærer.

 

Jeg er evig takknemlig for dem som betjente og delte evangeliet med min hustru på en naturlig måte, da hun var fjorten år gammel. Hun tok imot innbydelsen om å følge Kristus og ble døpt i Málaga i Spania.

 

Etter å ha blitt hjulpet av sine venner, som i hennes ungdom hjalp henne å komme nærmere Kristus, lærte hun at tjeneste for andre er en del av vår individuelle omvendelsesprosess. Det er slik vi vender vårt hjerte til Gud og til hans barn. Noen år etter at hun ble døpt, reiste hun alene til tempelet i

Sveits for å yte tjeneste til dem som er på den andre siden av sløret. Det var da vi møttes i Zollikofen, og det var også her vi ble beseglet for tid og evighet.

 

Som familie føler vi oss privilegerte for å ha mulighet til å leve i denne spennende evangelieutdelingen, hvor alle i hjemmet arbeider sammen for å “gjøre bedre og bli bedre enn du noen gang har gjort før”.2

 

Hver enkelt av oss, uavhengig av vår individuelle situasjon; gift, enslig, enke eller en hvilken som helst utfordrende omstendighet vi befinner oss i, kan omvende seg og følge Kristus. Sann omvendelse er sentrert i Kristus og hans forløsende kraft. Det er noe personlig mellom ham og oss.

 

Når Herren taler til vår profet, taler han også til oss og helbreder oss individuelt. Han viser oss veien og letter våre byrder hvis vi lytter til ham, hvis vi vender oss til ham, hvis vi følger ham og velger å omvende oss.

 

Når vi gjør dette og tar imot Kristi forsoning, begynner vi å vende oss til Herren med et mer sønderknust hjerte og en angrende ånd. Det betyr omvendelse. En omvendt sjel er en forandret sjel, og en forandret sjel er en omvendt sjel.3

 

Omvendelse er Herrens prosess for å motta åndelig vekst og glede – gleden over forløsningen i ham.4 Han vil at vi skal forandres – å bli mindre lik det naturlige menneske og mer lik ham.6

 

Bønn, skriftstudium, familiens hjemmeaften og “Kom, følg med meg” er avgjørende støttepilarer for å skape et miljø som innbyr oss til omvendelse og finne varig glede og lykke.

 

Denne innsatsen åpner himmelens port for utøsing av personlig åpenbaring og ønsket om daglig omvendelse. Vi vil ikke bare velge å slutte med en større synd som en enkelt handling, men det er begynnelsen på en personlig reise til en fullstendig forandring av vårt sinn. Ved å sette Frelseren i sentrum av vårt liv, begynner vi prosessen med en fullstendig forandring i hjertet. Måtte Herren velsigne og hjelpe oss med å få vår egen personlige bekreftelse, ved Den hellige ånds vitne, på sannheten av Herrens åpenbaringer gitt i disse siste dager, og til å omvende oss og følge ham.

 

1+2 Se: Russell M. Nelson, “Bli eksemplariske siste-dagers-hellige”, Liahona, nov. 2018.

3+4 Se: Russell M. Nelson, “Omvendelse fra synd og omvendelse til Herren”, Liahona, mai 2007

5 Se: Mosiah 3:19

6 Se: 3 Nephi 27:27