Fem bibelvers som lærer oss om Den hellige ånd

Finn ut hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd

Ifølge siste dagers hellig lære kan vi føle Den hellige ånds innflytelse når vi leser Guds ord.

I likhet med andre kristne tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på Bibelens lære om Gud Faderen, hans Sønn Jesus Kristus og Den hellige ånd.  Siste dagers hellige tror imidlertid ikke at Bibelen underviser treenighetslæren – at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er én og samme skapning. I stedet tror siste dagers hellige at Bibelen lærer oss at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd virker i fullkomment samhold, men er adskilte personer (se Jeffrey R. Holland, “Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som han utsendte,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 40–42). Siste dagers hellige omtaler disse personene under ett som Guddommen.

Mens mange kristne tror at Gud bare er en ånd, tror siste dagers hellige dessuten at Faderen og Sønnen har et herliggjort legeme og at Den hellige ånd er en ånd.   Siste dagers hellig lære sier, i likhet med Bibelen, at Den hellige ånd er det eneste medlemmet av Guddommen som ikke har en kropp. Her er noen av Bibelens læresetninger om Den hellige ånd.

1. Matteus 3:11: Den hellige ånd helliggjør oss

Siste dagers hellige tror at akkurat som dåp i vann er viktig for at vi skal kunne bli renset fra våre synder, er det like viktig å motta Den hellige ånd, eller dåp ved ild. Matteus 3:11 forteller at Jesus Kristus skulle døpe dem som først hadde blitt døpt i vann, “med Den Hellige Ånd og ild”. Boyd K. Packer, en leder på generalplan i Kirken fra 1961 til han døde i 2015, sa også at “dåpen består av to deler – dåp med vann og dåp med ild eller Den hellige ånd” (“Den Hellige Ånds gave: Hva ethvert medlem skulle vite”, Liahona, aug. 2006, 20).

Å motta Den hellige ånd sammenlignes med å bli døpt med ild fordi Den hellige ånd har en rensende innflytelse i vårt liv. Siste dagers hellig lære sier at i likhet med en flamme som forbrenner slagg, renser Den hellige ånd vårt hjerte til vi ikke lenger har noe ønske om å synde (se David A. Bednar, “Skyldfrie hender og et rent hjerte”, Ensign eller Liahona, nov. 2007, 80–83). Denne rensende innflytelsen hjelper oss å bli verdige til å leve sammen med Gud en dag (se Evangeliets prinsipper [2009], 119–22).

2. Johannes 3:5: Vi må motta Den hellige ånd for å komme inn i Guds rike

Siste dagers hellige tror på det Bibelen lærer oss om dåpens betydning: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (Johannes 3:5).  Siste dagers hellig lære sier at vi må bli døpt for å komme tilbake til Guds rike når vi dør, og for at dåpens ordinans skal være fullstendig, må vi også motta Den hellige ånds gave. Profeten Joseph Smith sa: “Dere kan like gjerne døpe en sandsekk som et menneske hvis det ikke gjøres med henblikk på syndsforlatelse og for å motta Den hellige ånd. Dåp i vann er bare en halv dåp og er til ingen nytte uten den annen halvpart, eller med andre ord dåp ved Den hellige ånd” (Læresetninger fra Kirkens presidenterJoseph Smith [2007], 96).

3. Johannes 14:26: Den hellige ånd kan trøste oss og lære oss alle ting

Siste dagers hellige tror på Jesu Kristi lære at “Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere” (Johannes 14:26). Den hellige ånd er en sannhetslærer, og hvis vi er villige til å lytte, kan han lære oss alle ting. Siste dagers hellige tror også på Bibelens lære at Den hellige ånd kan trøste oss når vi er lei oss eller ensomme, og minne oss om Guds kjærlighet til oss.

4. Johannes 15:26: Den hellige ånd vitner om Jesus Kristus

Jesus sa at “når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg” (Johannes 15:26). Siste dagers hellige tror at en av Den hellige ånds viktigste oppgaver er å vitne om sannhet, særlig om Jesus Kristus og hans guddommelighet! Det er bare gjennom Den hellige ånd at vi kan motta et vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Forløser (se “Testimony”, Gospel Topics, churchofjesuschrist.org/topics/testimony?lang=eng).

5. Galaterne 5:22–23: Når vi har Den hellige ånd, føler vi kjærlighet, glede og fred

Den hellige ånd kalles ofte også Ånden eller Herrens ånd. Galaterne 5:22–23 forklarer at “Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet [og] avholdenhet”. Siste dagers hellige tror at når vi har Den hellige ånd med oss, kan vi oppleve alle de positive følelsene og egenskapene som er nevnt ovenfor, uansett hvilke vanskeligheter vi måtte stå overfor. Den hellige ånd styrker ikke bare oss personlig, men gjør oss også i stand til å oppmuntre andre og hjelpe dem i utfordringene de står overfor.

Lær mer om Den hellige ånd

Er du nysgjerrig på hva annet siste dagers hellig lære sier? For å lære mer om hva siste dagers hellige tror Bibelen lærer oss om Gud, Jesus Kristus og Den hellige ånd, gå til komtilkristus.no.