Finjustering: Kirken justerer retningslinjene for innsending av nye forslag til Salmer og Barnas sangbok.

Vi priser Gud gjennom sang

Det er mottatt svar på spørreundersøkelsen og forslag til nye sanger fra over 40 land siden Kirkens offisielle bekjentgjørelse for ti måneder siden om at Salmer og Barnas sangbok skal samordnes og revideres. 

Underveis i revideringen har ny informasjon blitt offentliggjort angående strategiske mål for utvelgelse av salmer og sanger, i tillegg til doktrinære prioriteringer for forslag til nye sanger. Justerte retningslinjer for innhold og punkter som vektlegges tilbyr medlemmer ytterligere innsikt i hvilke emner i evangeliet som de kan fokusere på når de skriver og sender inn sanger, frem til innsendingsfristen som er 1. juli 2019.

Det du kan gjøre

Siste-dagers-hellige over hele verden oppfordres til å delta i revideringsprosessen, sa eldste Erich W. Kopischke, som er generalautoritet sytti og rådgiver i revisjonsarbeidet. Han sa: “Vi innbyr alle medlemmer i Herrens Kirke som er velsignet med musikalske og poetiske gaver til å bruke disse gavene ifølge hans ånds veiledning.”

Her er måter du kan delta på:

Revisjonskomiteens medlemmer

Under Det første presidentskaps ledelse er det kalt og beskikket medlemmer til Komité for Salmer og Komité for Barnas sangbok, som vil anbefale revisjoner i Salmer og Barnas sangbok.

“Komiteenes medlemmer har ekspertise på mange forskjellige områder, herunder musikk, utdannelse, litteratur, verdens kulturer og Kirkens lære,” fortalte produktsjefen for hellig musikk og sekretær for begge komiteene, Audrey Livingston.

Å skape og velge ut hellig musikk for tilbedelse er en aktet tradisjon i Kirken, sa eldste Kopischke.

“Emma Smith var den første i denne evangelieutdelingen, utvalgt av Herren, til å velge ut hellig musikk som skulle brukes i hans gjenopprettede Kirke. Det som var sant på Emmas tid er fremdeles sant i dag – Herren fryder seg i hjertets sang: De rettferdiges sang er betraktet som en bønn til ham, og han har gitt løfte om å besvare disse bønnene med en velsignelse på hodet til alle dem som synger dem. Nå har Herrens profet kalt andre til å velge hellig musikk i vår tid, idet vi som Kirke fortsetter å forberede Guds rike på jorden til Frelserens annet komme,” sa eldste Kopischke.

“Komiteene tar mange aspekter med i vurderingen for å forsikre seg om at deres anbefalinger er solide,” sa Steve Schank, en leder for Kirkens musikk og valgt som komitéleder i begge komiteene. 

Imidlertid er det ikke komiteens medlemmer som til syvende og sist velger hva som blir eller ikke blir innlemmet. 

“Komiteenes mål er å gi anbefalinger til Kirkens øverste ledelse,” sa Schank. Audrey Livingston la til: “Kirkens presidentskap og De tolvs quorum bestemmer hva som tas med i boken, så disse komiteene er ikke beslutningsorganer, men anbefalingsorganer.

Vi føler intenst vekten av oppgaven foran oss og er dypt takknemlig for de helliges bønner på våre vegne.”

Steve Schank la enig til: “Selv om vi hele tiden forsøker å gjøre vårt beste, forstår vi at vårt beste arbeide ikke er godt nok. Komiteene er avhengig av å være veiledet av Den hellige ånd.

Medlemmene i Komité for Salmer, fra venstre til høyre, bakfra: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter og Audrey Livingston.
Medlemmene i Komité for Salmer, fra venstre til høyre, bakfra: Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter og Audrey Livingston.
Medlemmene i Komité for Barnas sangbok, fra venstre til høyre, bakfra: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston, and Jan Pinborough.
Medlemmene i Komité for Barnas sangbok, fra venstre til høyre, bakfra: Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston, and Jan Pinborough.

Strategiske mål og utvelgelsesprosess

Så langt har begge komiteene vurdert over 1200 musikkstykker fra flere av Kirkens musikalske utgivelser. 

Audrey Livingston forteller: “Komiteen for Salmer har vurdert utvalget på 341 salmer fra den engelske Hymns og 209 ytterligere salmer som bare finnes i forskjellige ikke-engelske utgaver. Komiteen for Barnas sangbok har vurdert 268 sanger fra den engelske Children’s Songbook og 86 ytterligere sanger som bare finnes i forskjellige ikke-engelske utgaver.”

Steve Schank forteller at i anbefalingsprosessen tar komiteene med i betraktningen følgende fem strategiske mål. 

Hellig musikk for Kirken skulle:

  1. Styrke troen på og tilbedelsen av vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus.

  2. Undervise grunnleggende læresetninger i evangeliet kraftfullt og tydelig.

  3. Innby til gledesfylt sang hjemme og i kirken.

  4. Trøste den svake og inspirere medlemmer til å holde ut i tro.

  5. Forene medlemmer i hele Kirken.

Schank sa også, “Komiteene vil fortsette å vurdere sanger i samsvar med disse målene, når de vurderer ytterligere salmer fra andre kristne tradisjoner eller nyere innsendte salmer.”

Hva slags revideringer anbefaler komiteene?

I tillegg til å vurdere hvilke sanger som bør innlemmes, anbefaler også begge komiteene tilpasning av tekst og musikk. Vanligvis anbefales disse endringene for å bidra til at salmer eller sanger samsvarer med målene nevnt ovenfor.

“I de fleste tilfeller er de anbefalte endringene små forbedringer, slik som å endre et enkelt ord eller en setning slik at språket blir mer følsomt overfor kulturforskjeller eller for å bli mer doktrinært korrekt, eller å senke toneleiet for å gjøre sangene lettere å synge,” sa Livingston.

“Slike endringer er normal revisjonspraksis også ved tidligere revideringer av salmebøker,” la Schank til, 

og sa videre: “For eksempel inneholdt [den engelske] 1985-utgaven av salmeboken 244 salmer med noteendringer og 75 salmer med endringer i teksten. Faktisk var kun 18 salmer i salmeboken fra 1985 bevart fra den foregående utgivelsen, uten noen som helst endringer.”

Mottatte anbefalinger fra medlemmer

Kirken har sendt ut en enestående innbydelse til siste-dagers-hellige over hele verden til å delta i revideringen ved å komme med anbefalinger til den nye samlingen gjennom en nettbasert spørreundersøkelse, sa Schank. 

Til dags dato er “Come, Thou Fount of Every Blessing” den mest foreslåtte. Schank la merke til at denne salmen ble utgitt i tidligere utgaver av Kirkens salmebøker, men utelatt fra den engelske 1985-utgaven på grunn av redusert bruk. Han gir Mack Wilbergs 1993-arrangement æren for å ha “blåst nytt liv” i salmen slik at den har fått utbredt popularitet. 

I tillegg har mange som har besvart spørreundersøkelsen foreslått å låne sanger og salmer fra andre kristne tradisjoner, slik som for eksempel “Amazing Grace”, som aldri tidligere har blitt utgitt av Kirken. 

Andre forslag innbefatter kjente sanger i Kirken, slik som “Hvis min Frelser sto hos meg”, som aldri tidligere har vært inkludert i samleboken eller barnas sangbok.

Uansett hvilke endringer som blir gjort vedrørende Kirkens musikk de neste årene, er Schank og Livingston enige om at formålet med Kirkens musikk vil forbli det samme: Å inspirere alle som hører om å fortsette på Frelserens paktens sti. 

“Hellig musikk vil styrke familier og individer gjennom et hjemme-sentrert, og en Kirke-støttet fremgangsmåte for å undervise læren, styrke troen og fremme dypere personlig tilbedelse,” sa Livingston.