Genealogi og slektshistorie: En kobling til fortiden

Les mer om hvorfor medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bygger templer

Slektsforskning hjelper mange å føle et bånd til sine forfedre. Hvorfor siste dagers hellige utfører slektshistorie og tempelarbeid.
Slektsforskning hjelper mange å føle et bånd til sine forfedre. Hvorfor siste dagers hellige utfører slektshistorie og tempelarbeid.

For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er familien viktigere enn nesten alt annet! Siste dagers hellige tror at familier kan vare evig. Dette betyr at våre familier ikke bare omfatter dem som lever sammen med oss her på jorden, men også besteforeldre, forfedre og andre familiemedlemmer som har levd før oss. Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum, har sagt: “Vår himmelske Faders plan dreier seg om familier, symbolisert ved et stort tre. For at et tre skal leve og vokse, trenger det både røtter og grener. Vi trenger også å være forbundet med våre røtter – våre foreldre, besteforeldre og andre forfedre – og våre grener – våre barn, barnebarn og andre etterkommere” (“Our Father’s Plan Is about Families” [tale holdt på RootsTech Family Discovery Day, 14. feb. 2015], (churchofjesuschrist.org). Les videre for å lære mer om hva siste dagers hellige tror om slektshistorisk arbeid og sammenhengen mellom slektshistorisk arbeid og byggingen av templer.

Hvorfor er slektshistorisk arbeid så viktig for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Da Joseph Smith, profeten som grunnla Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, var en ung mann, viste en engel ved navn Moroni seg ved Josephs seng mens han ba. Engelen Moroni siterte en rekke skriftsteder fra Malakis bok i Bibelen for Joseph, med små variasjoner (se Joseph Smith – historie 1:28 – 39). Moroni fortalte Joseph:

“Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten Elijahs hånd før Herrens store og forferdelige dag kommer.

. . . Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre. Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme” (Joseph Smith – Historie 1:38–39).

Siste dagers hellige tror at akkurat som Moroni underviste Joseph Smith, må “barnas hjerter” vendes til deres fedre, eller forfedre, som forberedelse til vår Herre Jesu Kristi annet komme til jorden. En måte som Kirkens medlemmer “vender sitt hjerte” til sine forfedre på, er ved å delta i slektshistorisk arbeid og slektsforskning (se David A. Bednar, “Barnas hjerter skal vendes”, Ensign eller Liahona, nov. 2011, 24 – 27). Mange, både mormoner og andre, kan vitne om kjærligheten de føler til sine familiemedlemmer når de gjør slektshistorie og slektsforskning. Som en del av det slektshistoriske arbeidet samler siste dagers hellige navnene på avdøde familiemedlemmer slik at det kan utføres ordinanser for dem. Siste dagers hellige tror at vi i hellige templer kan bli beseglet, eller knyttet, til våre familiemedlemmer, både levende og avdøde, slik at familien kan fortsette etter dette livet.

Hva foregår inne i templene?

Siste dagers hellige tror at for å vende tilbake til vår himmelske Fader når vi dør, må vi utføre bestemte ordinanser – vi må blant annet bli døpt og motta Den hellige ånds gave – mens vi er på jorden (se Tro mot pakten [2004], 76–77). Mange av Guds barn hadde imidlertid ikke mulighet til å ta imot Jesu Kristi evangelium og disse frelsende ordinansene mens de levde.

Siste dagers hellige tror at vi fortsetter å leve som ånder når vi dør, og at forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium fortsetter i åndeverdenen (se L&p 138). Mange av Guds barn i åndeverdenen vil ta imot evangeliet, og disse menneskene ønsker at ordinanser som dåp skal bli utført for dem (se Innføring i slektshistorie – elevhåndbok [2012], 83). Siste dagers hellige tror at Gud har befalt medlemmene av sin Kirke å bygge templer som steder hvor de kan utføre frelsende ordinanser på vegne av sine avdøde slektninger. Siste dagers hellige tror at ingen vil bli tvunget til å ta imot disse ordinansene (se Innføring i slektshistorie – elevhåndbok, 9).

Hvordan kan jeg lære mer?

Mange siste dagers hellige gransker sin slektshistorie slik at de kan utføre ordinanser for sine familiemedlemmer i tempelet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer er hellige steder der familier blir forenet for evigheten og hellige, frelsende ordinanser utføres. Opprett ditt eget gratis slektstre på FamilySearch.org, eller lær mer om siste dagers hellige templer ved å gå inn på komtilkristus.no.