Hva Bibelen lærer oss om Guddommen – vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige ånd     

Finn ut hva vi vet om Gud, Jesus Kristus og Den hellige ånd

Ifølge siste dagers hellig lære kom Jesus Kristus til jorden som Guds Sønn i bokstavelig forstand, og fulgte Faderens vilje i alle ting.

I likhet med det meste av den kristne verden, tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Men i motsetning til noen kristne som tror på treenigheten, tror mormonene at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er adskilte personer. Både Faderen og Sønnen har et herliggjort legeme av kjøtt og ben, og Den hellige ånd har bare et åndelegeme, men alle tre medlemmer av Guddommen er fullkomment samstemt i sin hensikt og sin kjærlighet til oss (se Jeffrey R. Holland, “Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som han utsendte”, Ensign eller Liahona, nov. 2007, 40–42).

De siste dagers helliges lære om Gud Faderen

Siste dagers hellige tror at alle menn, kvinner og barn på jorden er åndebarn av Gud, vår fullkomment kjærlige himmelske Fader. Gud ønsker at alle hans barn skal være lykkelige, og arbeider for sine barns evige velferd (se Moses 1:39). Ifølge siste dagers hellig lære, levde vi alle hos Gud som ånder før vi ble født, og vi ønsket å bli ham lik. Gud utarbeidet en plan for lykke som ville gjøre det mulig for alle hans barn å bli født på jorden for å høste erfaring, bli forløst ved tro på Jesus Kristus, dø, stå opp fra de døde og vende tilbake for å bo hos Gud igjen. Guds plan dreide seg om Jesu Kristi forsoning og den enkeltes evne til å velge selv om de ville følge planen. Gud Faderen taler ikke ofte i Skriftene, men når han gjør det, er det for å vitne om sin Sønn Jesus Kristus (se Matteus 3:17). Når vi blir kjent med Jesus Kristus, blir vi også kjent med Faderen (se Johannes 14:9–10).

De siste-dagers-helliges lære om Jesus Kristus

Siste-dagers-hellige tror at Jesus Kristus ble valgt til å bli vår Frelser lenge før vi ble født. Selv om han var verdens allmektige Skaper og Det gamle testamentes Jehova, ble Jesus Kristus likevel født inn i de enkleste kår (se Lukas 2). Jomfru Maria var hans jordiske mor, og Gud var hans virkelige far. Siste-dagers-hellige tror også at Jesus Kristus som den eneste fullkomne personen som noensinne har levd på jorden, var den eneste som kunne sone for alle menneskers synder og svakheter. Han led umåtelig i Getsemane og på korset for å betale for våre synder og vite hvordan han kunne trøste oss i våre lidelser (se Lukas 22:41-44). Han gjorde alltid sin Faders vilje. Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om at Jesus Kristus i bokstavelig forstand sto opp fra de døde og ble en herliggjort og fullkommengjort person, og at han en dag vil vende tilbake for å regjere i kraft og stor herlighet på jorden (se Evangeliets prinsipper [2009], 253–57).

De siste-dagers-helliges lære om Den hellige ånd

Den hellige ånd er det eneste medlemmet av Guddommen som ikke har et fysisk legeme. Hans åndelegeme gjør ham i stand til å formidle Guds kjærlighet, fred og glede til Guds barn overalt. Bibelen lærer oss: “Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet” (Galaterne 5:22–23). Ifølge de siste-dagers-helliges lære kan Den hellige ånd trøste oss, undervise oss og hjelpe oss å velge mellom rett og galt. Den hellige ånd vil også alltid bære vitnesbyrd om Faderen og Sønnen. Alle kan føle Den hellige ånd, men bare de som har blitt døpt og bekreftet er berettiget til alltid å ha Den hellige ånd med seg.

Lær mer

Vil du vite mer om Gud Faderen, Jesus Kristus, Den hellige ånd og deres kjærlighet til deg? For å lære mer om Guds plan for deg og ditt liv, gå inn på komtilkristus.no.