Inntrykk fra konferansen i Oslo stav 22. og 23. april 2023

Av Stein Pedersen, Romerike menighet

President Eric Johnson i Oslo stav taler til forsamlingen Bilde: Snorre Godager

Alle møtene ble holdt i Romerike møtehus. Prestedømmets lederskapsmøte lørdag ble også overført over nettet til prestedømsledere i Trondheim menighet. President A. Christan Karlsson, førsterådgiver i stavspresidentskapet og president Eric Johnson, stavspresident underviste brødrene på dette møtet.

Det ble lagt vekt på følgende: Vi er Jesu Kristi disipler, tjenere i hans Kirke. Det er viktig at vi setter søkelys på vår himmelske plan for lykke og Frelserens forsoning, lærer oss betingelsene og de lovede velsignelser i prestedømmets ordinanser og i paktene, og at vi må tilbe og tjene i Herrens hus så ofte som mulig.

Ledere i kirken må overfor den oppvoksende generasjon legge spesiell vekt på en individuell og personlig paktsforbindelse med vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi må la vårt disippelskap til Jesus Kristus skinne så sterkt at vi med det kan innby alle til Kristus med kraft og autoritet. Hensikten med alle kall i Kirken er å tjene og velsigne. Vi må arbeide iherdig i prosessen med åndelig forberedelse og hjelpe alle Guds barn.

Vi skal undervise i Jesu Kristi evangelium, presidere i rettferdighet, rådføre oss med hverandre i forskjellige råd og utvikle samhold, delegere ansvar og sikre ansvarlighet

Bilde som viser forsamlingen sett fra talerstolen Bilde: Trond Åsheim

Både møtet lørdag kveld for voksne medlemmer og møtet søndag for alle ble i tillegg til overføring til Trondheim menighet også sendt på nettet til dem som valgte å se og høre konferansen i sine hjem.

Temaene på møtet lørdag kveld var bl.a. konsentrert om å nå fram til den ene og hjelpe hver enkelt å få et personlig forhold til vår Frelser med konkrete tiltak for hver enkelt. Et av stavens medlemmer ga sitt vitnesbyrd om hvor viktig det er å ha medlemmer som bryr seg om og som hjalp vedkommende å komme tilbake til fellesskapet i kirken. Nok en gang ble det understreket hvor nødvendig det er for oss å lære Frelseren å kjenne, høre ham, lytte til hans røst og følge i hans fotspor.

Aurora Strand på talerstolen Bilde: Snorre Godager

Møtet søndag formiddag konsentrerte seg også om vårt forhold til Frelseren. 3 ungdommer delte sitt personlige vitnesbyrd om Frelserens inngripen i deres liv og hva det betydde for hver enkelt av dem.

Vi fikk høre om hvordan Jesus Kristus med sin helbredende kraft og uendelige kjærlighet kan velsigne oss i svært vanskelige situasjoner. Mange sider ved Jesu Kristi store misjon som menneskehetens Frelser ble berørt.

President Kirt Montague, president i Den norske misjon siterte fra Det første presidentskaps og De tolv apostlers quorums vitnesbyrd «Den levende Kristus» som ble utgitt 1. januar 2000. President Eric Johnson oppfordret og utfordret oss til å prioritere vår tid bedre med større vekt på det som betyr mest for oss i vår tid for å bygge opp et nært forhold til vår Frelser og å ha Den hellige ånds konstante veiledning i vårt liv. Han foreslo at vi flyttet noe av tiden vi bruker på bl.a. sosiale media til åndelig oppbygging av vår karakter.

De musikalske innslagene på konferansens møter var følgende: På møtet lørdag kveld sang Knut Andreas Grove fra Oslo menighet sangen «This is The Christ» akkompagnert på piano av Tonje Loewen fra Romerike menighet.

Det var satt opp et stavskor med over 40 sangere på søndagsmøtet som sang «Hold alle budene» og «Priser profeten som skuet Jehova» under ledelse av Marianne Isaksen og med Stein Håvard Pedersen ved orgelet, begge fra Romerike menighet.