Joseph Smiths liv: Det første syn

Hvordan Det første syn forandret verden

Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg da Joseph Smith ba om å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Ti år senere opprettet Joseph Smith Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Hvem var Joseph Smith?

Hvis du har hørt om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, lurer du kanskje på hvem som startet dette kirkesamfunnet. Joseph Smith jr. er kanskje best kjent som mannen som Gud gjenopprettet sin sanne kirke gjennom, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Men lenge før han ble kjent som grunnleggeren av en verdensomspennende religiøs bevegelse, var Joseph Smith en beskjeden gutt som ganske enkelt ønsket å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til.

Hvordan ble Joseph Smith interessert i religion?

Som voksen fortalte Joseph at “da jeg var ca. tolv år, ble jeg alvorlig opptatt av de altoverskyggende bekymringene for min udødelige sjels velferd” (“History, circa Summer 1832”, 1–2, josephsmithpapers.org, rettskrivning, tegnsetting, store bokstaver og grammatikk standardisert). Tidlig i tenårene bodde Joseph og familien hans i en landlig del av delstaten New York som ble kjent for sin religiøse iver. Palmyra, byen der Joseph og familien hans bodde, og det omkringliggende området var kjent som “det avsvidde distrikt” på grunn av de religiøse vekkelsene som gjentatte ganger feiet over området (se “First Vision accounts”, Gospel topics, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/first-vision?lang=eng).

Joseph ble både beveget og forvirret av denne religiøse vekkelsen, og ønsket oppriktig å få vite hvilken av de mange sektene som arbeidet for å få konvertitter som var Guds sanne kirke (se Steven C. Harper, “The First Vision: A Narrative from Joseph Smith’s Accounts,” history.churchofjesuschrist.org; se også Joseph Smith – Historie 1:9–10). Joseph, som var fjorten år gammel den gangen, søkte hjelp i Bibelen. Inspirert av Jakobs brev 1:5, som lyder: “Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud”, gikk Joseph inn i skogen nær sitt hjem for å søke svar i bønn (se Joseph Smith – Historie 1:11–15).

Hva er Det første syn?

Da Joseph kom inn i skogen, knelte han ned i et avsondret skogholt og begynte å be høyt for første gang i sitt liv (se Joseph Smith – Historie 1:14). Men nesten straks den unge Joseph begynte å be, mistet han evnen til å snakke. Joseph forklarte: “Jeg hadde knapt begynt [å be], før jeg straks ble grepet av en makt som fullstendig overmannet meg, og den hadde en så forbløffende innvirkning på meg at den bandt min tunge så jeg ikke kunne tale” (Joseph Smith – Historie 1:15). Joseph fortalte også at “tykt mørke omsluttet [ham]”, og han var redd for at han ville bli tilintetgjort (Joseph Smith – Historie 1:15).

På grunn av denne overveldende motstanden og dette mørket, anstrengte Joseph seg enda mer for å be. Han opplevde så et av de største miraklene i nyere tid, det siste dagers hellige kaller Det første syn. Joseph fortalte følgende om denne opplevelsen: “Mens jeg av alle krefter påkalte Gud for å be ham befri meg fra denne sterke fiende som hadde grepet meg, og i samme øyeblikk som jeg var iferd med å synke ned i fortvilelse og overgi meg til ødeleggelse . .  så jeg en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg. Den var knapt kommet til syne før jeg oppdaget at jeg var befridd fra den fiende som hadde holdt meg bundet. Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa, idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!” (Joseph Smith – Historie 1:16–17).

Siste-dagers-hellige tror at i dette, Joseph Smiths første syn, talte både Gud Faderen og Jesus Kristus. De ba Joseph om ikke å slutte seg til noen av kirkesamfunnene som da var på jorden, ettersom “ingen av dem var anerkjent av Gud som hans Kirke og rike”, og lovet Joseph at “[han] på et senere tidspunkt ville bli gjort kjent med evangeliet i sin helhet” (Joseph Smith, “Church History”, Times and Seasons, 1. mars 1842, 707, josephsmithpapers.org). Siste-dagers-hellige tror at evangeliets fylde ble gjengitt gjennom Joseph Smith da Herren opprettet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gjennom ham ti år senere.

Hvorfor er Det første syn viktig for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Siste dagers hellige ser på Joseph Smiths første syn som det avgjørende første trinn i opprettelsen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.  Det første syn lærer oss to sannheter som står sentralt i siste dagers helliges lære. For det første, at Gud og Jesus Kristus er to adskilte personer, hver av dem med et fullkomment, herliggjort legeme. For det annet, at Gud fortsetter å åpenbare sin vilje til menneskeheten i dag.

Etter Det første syn oversatte Joseph Smith Mormons bok, en bok med hellig skrift som lærer oss om Jesus Kristus. Han fikk så gjengitt den sanne prestedømsmyndighet og beseglingsmyndighet, som åpner for at familier kan være sammen etter dette liv, og han mottok mange flere åpenbaringer fra Gud. Siste-dagers-hellige i dag tror at Joseph Smith virkelig var Guds profet.

Hvordan kan jeg få vite mer?

For å lære mer om Joseph Smiths bemerkelsesverdige liv og oppgave, gå til komtilkristus.no.