Joseph Smiths liv: Prestedømmets gjengivelse

Lær mer om gjenopprettelsen av Kristi kirke

Joseph Smiths liv: Prestedømmets gjengivelse
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at himmelske sendebud ga Guds prestedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery i 1829.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at prestedømmet er myndighet til å handle i Guds navn delegert fra Gud til menneskene. Da Jesus Kristus levde på jorden, ga han prestedømmet til sine apostler. Etter Jesu Kristi korsfestelse og apostlenes død, tror siste dagers hellige at fylden av Kristi evangelium, innbefattet prestedømmet, ble tatt bort fra jorden (se “Restoration of the Priesthood”, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng). Siste dagers hellige tror at i 1829 ble prestedømmet gjengitt til jorden da himmelske sendebud overdro det til profeten Joseph Smith. For siste dagers hellige er gjengivelsen av prestedømmet en viktig begivenhet i Kirkens historie.

Hva tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om prestedømmet?

Siste dagers hellige tror at det er to forskjellige prestedømmer (se L&p 107:1) – Det aronske prestedømme og Det melkisedekske prestedømme. De tror at Det aronske prestedømme er det mindre eller forberedende prestedømme, og Det melkisedekske prestedømme er det høyere prestedømme.

Det aronske prestedømme

Joseph Smith lærte om Det aronske prestedømme etter å ha lest om dåp til syndenes forlatelse under sin oversettelse av Mormons bok. 15. mai 1829 gikk Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, ut i skogen for å be om det de hadde lest om dåp. Som svar steg døperen Johannes ned fra himmelen og overdro Det aronske prestedømme, som innbefatter myndighet til å døpe, til Joseph og Oliver (se Joseph Smith – Historie 1:68–72).

I dag kan Det aronske prestedømme overdras til verdige unge menn fra de er i 11–12 år gamle. Siste dagers hellige tror det er forskjellige embeder i Det aronske prestedømme, hvert av dem med sine egne ansvarsoppgaver. Disse embedene er diakon, lærer, prest og biskop (se L&p 107:13–14, 85–88). Prestedømsbærere går videre til høyere embeder etterhvert som de utvikler seg i evangeliet. Pliktene som hører inn under de forskjellige embedene i Det aronske prestedømme, omfatter velsignelse og utdeling av nadverden, dåp og å føre tilsyn med medlemmenes timelige behov (se “Det aronske prestedømme”, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Det melkisedekske prestedømme

Siste dagers hellige tror at Det melkisedekske, eller det høyere prestedømme, også ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Den nøyaktige datoen for gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme er ukjent, men den fant sted noen uker etter gjengivelsen av Det aronske prestedømme i 1829 (se Lære og pakter og Kirkens historie – lærerhåndbok [1999], 45). De fordums apostler Peter, Jakob og Johannes viste seg for Joseph og Oliver og overdro Det melkisedekske prestedømme til dem.

Siste dagers hellige tror at Det melkisedekske prestedømme kan innehas av verdige voksne mannlige medlemmer. Det melkisedekske prestedømme er oppkalt etter Melkisedek, en stor yppersteprest på Abrahams tid (se L&p 107:2–4). Dette prestedømmet innbefatter myndighet til å gi spesielle prestedømsvelsignelser til trøst, råd og helbredelse, og myndighet til å meddele Den hellige ånds gave. Siste dagers hellige tror faktisk at i Det melkisedekske prestedømmes ordinanser “blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt” (L&p 84:20; se også “Det melkisedekske prestedømme”, churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Lær mer

Siste dagers hellige tror at gjengivelsen av prestedømmet i mai 1829 ikke bare er en historisk kjensgjerning, men også et mirakel og en fantastisk velsignelse for alle Guds barn. For å lære mer om gjenopprettelsen av Kristi kirke, kan du gå inn på KomtilKristus.no.