Kirkens historikers trykkeri utgir en milepæl av et bokverk om originalmanuskriptet til Mormons bok

Den første fullstendige fotografiske opptegnelsen av det som er igjen av originalmanuskriptet

Kirkens historikers trykkeri har utgitt et nytt bind av Joseph Smith Papers som inneholder fargefotografier og fargekodede transkripsjoner av Mormons boks tidligste manuskript. Dette er den første fullstendige fotografiske opptegnelsen av det som er igjen av originalmanuskriptet.

Den nye boken heter “The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5 [Åpenbaringer og oversettelser, bind 5]: Original Manuscript of the Book of Mormon [Mormons boks originalmanuskript].” Dette er siste bind i serien “Revelations and Translations [Åpenbaringer og oversettelser]”. Det er det 23. av totalt 26 bind i det større Joseph Smith Papers prosjektet, som vil være ferdig våren 2023.

President Nelsons uttrykk for takknemlighet

På ettermiddagen tirsdag 25. januar 2022, i Kirkens administrasjonsbygning på Temple Square, takket president Russell M. Nelson dem som bidro til å gjøre dette bokverket mulig. Dette innbefatter medredaktørene Royal Skousen og Robin Scott Jensen, så vel som Gail Miller, hennes avdøde ektemann Larry H. Miller og hennes nåværende ektemann Kim Wilson, for å ha bidratt til å finansiere Joseph Smith Papers prosjektet.


“Det er en dypt gripende opplevelse å se på disse [manuskript]sidene og se Guds hånd bevege hans verk fremover.” – President Nelson


På ettermiddagen tirsdag 25. januar 2022, i Kirkens administrasjonsbygning på Temple Square, takket president Russell M. Nelson dem som bidro til å gjøre dette bokverket mulig. Dette innbefatter medredaktørene Royal Skousen og Robin Scott Jensen, så vel som Gail Miller, hennes avdøde ektemann Larry H. Miller og hennes nåværende ektemann Kim Wilson, for å ha bidratt til å finansiere Joseph Smith Papers prosjektet.

Selv om hvert bind av Joseph Smith Papers prosjektet “er av stor betydning”, sa president Nelson, er bøkene i serien Åpenbaringer og oversettelser unike. “Disse åpenbaringene og oversettelsene var kjernen i Joseph Smith profetiske misjon. Disse tekstene er avgjørende for evangeliets gjengivelse.”

“Bind 5,” sa profeten, “rører mitt hjerte dypt. På grunn av det verdsetter jeg mer fullstendig Guds gave og kraft som gjorde Joseph Smith i stand til å oversette det.”

President Nelson sa at originalmanuskriptet til Mormons bok er en av de mest betydningsfulle og hellige gjenstander som Kirken besitter.

“Kirkens historikere har møysommelig – i over mer enn et århundre – samlet selv de aller minste manuskriptfragmenter og bevart dem fra ytterligere skade,” forklarte han. “Med dette nye bindet som nå er tilgjengelig, kan hvem som helst se det som er igjen av manuskriptet og hvordan hver lille bit passer inn i helheten. For meg er det inspirerende å vite at disse sidene med bilder av den opprinnelige teksten i Mormons bok nå er tilgjengelig for alle. Det er en dypt gripende opplevelse å få se disse sidene og se Guds hånd bevege hans verk fremover.”

“På vegne av Kirkens ledelse og dens mange medlemmer,” konkluderte president Nelson, “uttrykker jeg våre hjerteligste gratulasjoner og oppriktig takknemlighet for dette nyeste tillegget til Joseph Smith Papers prosjektet.”

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hilser på Royal Skousen
President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hilser på Royal Skousen, medredaktør av “The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5 [Åpenbaringer og oversettelser, bind 5]: Originalmanuskriptet til Mormons bok,” i Kirkens administrasjonsbygning i Salt Lake City, tirsdag 25. januar 2022.

Gail sa at familiens engasjement i Joseph Smith Papers kom “ved ren inspirasjon og ved å lytte til denne inspirasjonen og handle ifølge den”.

Etter Larrys død i 2009 sa Gail at det var noe bekymring for om de ville fortsette å støtte prosjektet. I USA var det nedgangstid. Økonomien var stram. De måtte håndtere sine ressurser kokt. Sønnen hennes, Greg, drev foretaket deres. “Han sa: ‘Jeg må foreta nedskjæringer. Jeg må kutte ned på varelageret, jeg må redusere arbeidsstokken, jeg må redusere utgiftene.’ Og jeg sa til ham: Jeg tror du har rett. Men det vi ikke kan slutte med, er å gi. Og vi fortsatte å støtte Joseph Smith Papers prosjektet.”

“Jeg vet at dette er et guddommelig verk,” fortsatte hun. “Jeg vet at det er et viktig – nesten avgjørende – arbeid for Kirken, at folk kan gå til arbeidet i Joseph Smith Papers og få sannheten. Mannens historie taler for seg selv. Det er denne Kirkens grunnvoll. Vi tilber Gud Faderen og Jesus Kristus. Joseph Smith forsterker det. Han forsto sin rolle. Han visste at han ble undervist fra det høye. Og gjennom dette arbeidet vil verden få kunnskapen.”

Skousen sa at dette nye bokverket kan være selve milepælbindet i Joseph Smith Papers.

“[Denne nye boken] gir den best mulige innsikten vi kan få, dog indirekte, i seeren Joseph Smith som oversetter Mormons bok,” sa Skousen. “Dette manuskriptet gir viktig støtte til det vitnene til oversettelsen hevdet; at Joseph dikterte, ord for ord, en engelsk tekst som kom til syne i oversettelsesinstrumentet han hadde. Og at han når det var nødvendig kunne stave navnene. Dette var i sannhet et underlig og forunderlig verk.”


“Med originalmanuskriptet til Mormons bok har vi selve gjenstanden som lå på bordet og ble skrevet på av Oliver Cowdery eller John Whitmer [eller andre, slik Joseph dikterte teksten].” – Robin Scott Jensen


Jensen sa at det å lese originalmanuskriptet til Mormons bok, er som å granske de opprinnelige skriftene i evangeliene eller Paulus’ brev – men med stor forskjell.

“Det finnes ikke lenger noe eksemplar av førsteutgaven” av disse bibeltekstene, sa han. “Vi har vanligvis annen-, tredje- [eller) fjerdegenerasjons eksemplarer. Det finnes ingen diktert utgave. “Med originalmanuskriptet til Mormons bok har vi selve gjenstanden som lå på bordet og ble skrevet på av Oliver Cowdery eller John Whitmer [eller andre, slik Joseph dikterte teksten]. Dette er dokumentet som ligger så nær denne mirakuløse opplevelsen som det er mulig å komme. Dette manuskriptet er resultatet av denne guddommelige oversettelsen.”

Book of Mormon Artefact

Manuskriptets historie

Originalmanuskriptet til Mormons bok (som vi bare har 28 % av) er en av de viktigste og helligste gjenstandene i Jesu Kristi Kirkes besittelse. Det ble produsert av Oliver Cowdery og noen få andre skrivere etter Joseph Smiths diktat av oversettelsen ved Guds gave og kraft mellom april og juni 1829.

Manuskriptet forble i Joseph Smith besittelse til 1841, da siste dagers hellige i Nauvoo i Illinois begynte å bygge et tempel (til tilbedelse) og Nauvoo House (for å huse fremmede). Joseph la originalmanuskriptet i hjørnestenen til Nauvoo House.

Selv om de tidlige hellige trodde dette ville bevare manuskriptet, skjedde det motsatte. Med tiden ble dokumentene svært falmet, fordunklet eller på annen måte skadet.

“For å yte dem rettferdighet: De forseglet hjørnestenen og helte smeltet bly i glippene, så de anså det som en bevaring,” sa Jensen. “Men det fungerte imidlertid ikke. … Hvis jeg hadde en tidsmaskin, ville jeg reist tilbake og sagt: ‘Joseph, kanskje du ikke skulle gjøre det.’”

Hjørnestenen til Nauvoo House © Fotografi gjengitt med tillatelse fra Kristi Samfunn
Hjørnestenen til Nauvoo House. Det opprinnelige manuskriptet til Mormons bok forble i Joseph Smith besittelse til 1841, da siste dagers hellige i Nauvoo i Illinois begynte å bygge et tempel (til tilbedelse) og Nauvoo House (for å huse fremmede). Joseph la originalmanuskriptet i hjørnestenen til Nauvoo House. Selv om de tidlige hellige trodde dette ville bevare manuskriptet, skjedde det motsatte. Med tiden ble dokumentene svært falmet, fordunklet eller på annen måte skadet

Da manuskriptet ble hentet ut 40 år senere av Lewis Bidamon (den andre ektemannen til Josephs hustru Emma), hadde dokumentene forvitret betydelig. Vannet hadde sivet inn i stenens uthulte hulrom. Og Bidamon ga bort fragmenter av manuskriptet til flere besøkende i Nauvoo i årenes løp.

Av de nesten 500 sidene som ble lagt i hjørnestenen i Nauvoo Hus, er deler av 232 bevart. Kirken eier nå de fleste av disse fragmentene og bladene. Andre er i privat eie. Gavmildt lot eierne av disse bitene dem bli fotografert og inkludert i dette bokverket.

“[Reisen manuskriptet har tatt er] litt av en odysse,” sa Matthew McBride, leder ved Kirkens historiske avdeling. “Manuskriptet var spredt rundt omkring. Og nå har vi forsøkt å gjøre arbeidet med å samle det, bare for å samle alt sammen og gjøre det komplett igjen. Det er det du vil se når du inspiserer det vi har gjort med boken.”

Multispektral bildebehandling

I årenes løp har Kirken laget flere fotografisamlinger av manuskriptet. I 1958 fotograferte Kirken manuskriptet i sorthvitt før det ble konservert, og før manuskriptet hadde forvitret ytterligere. I 2017 brukte Kirkens historiske avdeling multispektral bildebehandling (MSI) for å bedre fange inn den falmede teksten på fragmentene. MSI gjør dette ved å bruke ultrafiolett, infrarødt og synlig lys.

Robin Scott Jensen, medredaktør av et nytt bind av Joseph Smith Papers © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Robin Scott Jensen, medredaktør av et nytt bind av Joseph Smith Papers som fokuserer på Mormons boks originalmanuskript, holder en side fra originalmanuskriptet i Kirkehistorisk bibliotek i Salt Lake City, 19. januar 2022 under en multispektral bildebehandlingsmaskin. I 2017 brukte Kirkens historiske avdeling MSI for bedre å fange inn den falmede teksten på fragmentene. MSI gjør dette ved å bruke ultrafiolett, infrarødt og synlig lys.

Med bind 5 sa Jensen at leserne kan “få bedre tilgang til manuskriptet enn om man tok for seg originalmanuskriptet”. Det er fordi blekket på noen av disse sidene er usynlig for det blotte øye. “Disse bildene gjør dette bindet svært verdifullt.”

For noen av sidene, bemerket Jensen, er det tidligere sorthvite bildet bedre enn MSI-versjonen. I tillegget kan man se begge versjonene av hvert bilde.

Transkripsjoner

Transkripsjonene og merknadene i bind 5 støtter seg på mange års arbeid av Skousen som en del av Book of Mormon Critical Text Project. Dette bindet gjengir den opprinnelige teksten basert på analyse av manuskriptet i dens nåværende tilstand og multispektrale bilder og historiske fotografier. Transkripsjonen har med alle rettelser og revisjoner, linje- og sideskift og plasseringen av interlineære innsettinger. Fordi flere skrivere skrev revisjoner i dette manuskriptet, gjengis håndskriften til hver av dem i hver sin farge for å legge til rette for analysearbeid. Den omfattende og omhyggelige presentasjonen gir forskere enestående tilgang til teksten.

Både Jensen og Skousen sa at teksten i originalmanuskriptet til Mormons bok ikke flyter nøyaktig slik en siste dagers hellig i dag leser den i dagens Mormons bok utgitt av Jesu Kristi Kirke. Kirkens ledere har justert teksten etter behov, det være seg retting av skrivefeil, foreta grammatiske rettelser eller stilistiske endringer, legge til verseinndeling og kapitteloverskrifter, eller ta med andre forbedringer.

Likevel sa Skousen at dagens Mormons bok er “ganske ærlig [og] tro mot det originalen var. Endringene som er foretatt, har ikke vært noen virkelig drastiske. For hvis du ser på Lære og pakter, Budenes bok, den overgangen, ble flere av kapitlene delvis omskrevet, og så videre. Man finner ikke noe av det i Mormons bok. Det finnes bare ikke noen slik redigering.”

Jensen sa at de mindre endringene som ble gjort i teksten over tid, kan betraktes som et symbol på Kirken i det store og hele. “Vi forandrer oss hele tiden. Vi gjør stadig justeringer basert på medlemmenes behov,” sa han. “Teksten i Mormons bok kan leses på samme måte.”

Book of Mormon Artefact 2

‘En åndelig skatt’

 “Mormons bok er en stor åpenbaring … Den er et forbløffende stykke arbeid.” – Royal Skousen

Samtidig som de påpekte originalmanuskriptets opplagte historiske verdi, sa både McBride og Jensen at dets åndelige verdi er uten sidestykke.

Dette nye bindet av Joseph Smith Papers er det “nærmeste de fleste vil komme opplevelsen av å holde denne virkelig hellige gjenstanden i sine hender”, sa McBride. “Det er av betydning for meg og andre siste dagers hellige som et troens folk, fordi dette er teksten i boken som vi baserer vår tro og vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus på.”

Jensen sa at manuskriptet er “av største betydning som en åndelig skatt”. Alle som har opplevd kraften i Mormons boks åndelige sannheter, sa han, “forstår at dette [manuskriptet] er noe spesielt.”

Og til dem som ikke godtar teksten som hellig skrift, sa Skousen at det er viktig å i det minste gi Joseph ære for sitt store åpenbarings bokverk.

“Mormons bok er Joseph Smiths klart største åpenbaring,” sa Skousen. “Lære og pakter er ikke én bok – det er en rekke adskilte åpenbaringer som er satt sammen … Ikke engang Bibelen kan sammenlignes. Bibelen er heller ikke ett verk … Mormons bok er en stor, stor åpenbaring … Den er et forbløffende stykke arbeid.”