Lære og pakter: Åpenbaringer fra det høye

Finn ut hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om åpenbaring i vår tid

Siste dagers hellige tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift som inneholder hellige åpenbaringer som ble mottatt av profeten Joseph Smith og andre profeter.
Siste dagers hellige tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift som inneholder hellige åpenbaringer som ble mottatt av profeten Joseph Smith og andre profeter.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at både Bibelen og Mormons bok er hellig skrift. Siste dagers hellige tror på ytterligere to bøker med hellig skrift, hvorav den ene heter Lære og pakter. For siste dagers hellige er “Lære og pakter … en samling guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager” (innledningen til Lære og pakter). Siste dagers hellige er takknemlige for kunnskapen om at Guds åpenbaringer til menneskene ikke tok slutt med Bibelen.

Hva tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om Lære og pakter?

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert 6. april 1830 av profeten Joseph Smith (se L&p 21, kapitteloverskriften). I Kirkens tidlige tid lærte både medlemmer og ledere i Kirken fremdeles om doktrinen i, hensikten med og organiseringen av Guds sanne kirke, og var ivrige etter å kjenne hans vilje. I en tidlig historie om Kirken står det: “Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte angikk vår frelse” (Manuscript History of The Church, bind A-1, s. 146, josephsmithpapers.org). De fleste av åpenbaringene i Lære og pakter ble mottatt av Joseph Smith “som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker var involvert” (innledningen til Lære og pakter). Noen av åpenbaringene ble mottatt av Kirkens profeter som virket senere. Selv om de fleste av kapitlene i Lære og pakter er rettet mot Kirkens medlemmer, tror siste dagers hellige at Lære og pakter er en samling “budskap, advarsler og formaninger . . . til gavn for hele menneskeheten” (innledningen til Lære og pakter).

Hva er unikt ved Lære og pakter?

I motsetning til både Bibelen og Mormons bok, er ikke Lære og pakter en oversettelse av skrifter fra oldtiden. Lære og pakter er unik blant bøker med hellig skrift, fordi den er Herrens røst rettet mot mennesker som lever nå, i det som siste dagers hellige kaller “de siste dager” (se Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok, 2001], 1–2). Den inneholder “prinsipper og fremgangsmåter med hensyn til hvordan Kirkens skulle ledes” i vår tid, i tillegg til befalinger, løfter og læresetninger (Gordon B. Hinckley, “Guds orden og vilje”, Lys over Norge, aug. 1989, 2).

I tillegg inneholder mange av åpenbaringene i Lære og pakter Herrens røst i førsteperson. Herrens røst i Lære og pakter er både medfølende og bestemt. Det er en advarselsrøst til jordens innbyggere om at de må forberede seg før vår Herre Jesu Kristi annet komme (se innledningen til Lære og pakter). Siste dagers hellige tror at Lære og pakter inneholder “de frelsende læresetninger, prinsippene som vil gi [menneskeheten] en fylde av glede”, og hellige pakter “som er viktigere enn alle verdens skatter” (Lære og pakter, elevhåndbok, vii).

Hvordan kan jeg lære mer?

Siste dagers hellige tror at i tillegg til frembringelsen av Lære og pakter, fant mange andre mirakler sted som en del av opprettelsen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. For å lære mer om gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke, gå til komtilkristus.no.