Lære og pakter: Åpenbaringer fra det høye

Finn ut hva mormonene tror om åpenbaring i vår tid

Mormonene tror at Lære og pakter er en bok med hellig skrift som inneholder hellige åpenbaringer som ble mottatt av profeten Joseph Smith og andre profeter.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, noen ganger omtalt som mormoner, tror at både Bibelen og Mormons bok er hellig skrift. Mormonene tror på ytterligere to bøker med hellig skrift, hvorav den ene heter Lære og pakter. For mormonene er “Lære og pakter… en samling guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager” (innledningen til Lære og pakter). Mormonene er takknemlige for kunnskapen om at Guds åpenbaringer til menneskene ikke tok slutt med Bibelen.

Hva tror mormonene om Lære og pakter?

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert 6. april 1830 av profeten Joseph Smith (se L&p 21, andre overskrift). I Kirkens tidlige tid lærte både medlemmer og ledere i Kirken fortsatt om hensikten med og organiseringen av Guds sanne kirke, og var ivrige etter å få vite hans vilje. I en tidlig historie om Kirkens opptegnelser står det: “Mens Kirken ennå befant seg i sin spede barndom, hadde man et inderlig ønske om å motta Herrens ord om ethvert emne som på noen måte angikk vår frelse” (Manuscript History of the Church, bind A-1, s. 146, josephsmithpapers.org). De fleste av åpenbaringene i Lære og pakter ble mottatt av Joseph Smith “som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker var involvert” (innledningen til Lære og pakter). Noen av åpenbaringene ble mottatt av andre profeter som virket senere. Selv om de fleste kapitlene i Lære og pakter er rettet til Kirkens medlemmer, tror mormonene at Lære og pakter er en samling budskap, advarsler og formaninger som er “til gavn for hele menneskeheten” (innledningen til Lære og pakter).

Hva er unikt ved Lære og pakter?

I motsetning til både Bibelen og Mormons bok, er ikke Lære og pakter en oversettelse av oldtidsskrifter. Lære og pakter er unik blant bøker med hellig skrift fordi den er Herrens røst til mennesker som lever nå, i det mormonene kaller “de siste dager” (se Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok, 2001], 1–2). Den inneholder “prinsipper og fremgangsmåter med hensyn til hvordan Kirken skulle ledes” i vår tid, i tillegg til befalinger, løfter og læresetninger (Gordon B. Hinckley, “Guds orden og vilje”, Lys over Norge, aug. 1989, 3).

I tillegg inneholder mange av åpenbaringene i Lære og pakter Herrens røst i førsteperson. Herrens røst i Lære og pakter er både medfølende og bestemt. Det er en advarselsrøst til jordens innbyggere om at de må forberede seg før vår Herre Jesu Kristi annet komme (se innledningen til Lære og pakter). Mormonene tror at Lære og pakter inneholder “de frelsende læresetninger, prinsippene som vil gi [menneskeheten] en fylde av glede”, og hellige pakter “som er viktigere enn alle verdens skatter” (Lære og pakter, elevhåndbok, vii).

Hvordan kan jeg lære mer?

Mormonene tror at i tillegg til frembringelsen av Lære og pakter, fant mange andre mirakler sted som en del av opprettelsen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. For å lære mer om gjenopprettelsen av Jesus Kristi Kirke, kan du gå inn på mormon.org.