Budskap fra områdets lederskap

Motta åndelig veiledning fra Herren Jesus Kristus

Jesus Kristus kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp for deg.  Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.
Eldste Paul V. Johnson

Har du noen gang vært i en vanskelig situasjon hvor du følte at du trengte veiledning fra Herren?  Han kjenner deg og gjør åndelig veiledning tilgjengelig når det er til størst mulig hjelp.  Vi kan styrke våre muligheter til å oppfatte og forstå Hans veiledning.

Veiledning er tilgjengelig for oss gjennom mange midler.  Vi har tilgang til de hellige skrifter og de levende profeters og apostlers ord.  Vi mottar veiledning fra andre ledere og våre nærmeste.  Veiledning kan også komme gjennom drømmer, syner eller personlige besøk, men det meste av den direkte inspirasjonen vi mottar kommer gjennom Åndens stille, milde stemme.  Herren har sagt: “… Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd… Nå, se, dette er åpenbaringens ånd…”1 Tanker kommer til vårt sinn og følelser til vårt hjerte.  Ånden kan tale til oss gjennom tanker og følelser.  Hvis vi ikke er oppmerksomme kan vi gå glipp av denne form for kommunikasjon.

President Boyd K. Packer sa, “Ånden vekker ikke vår oppmerksomhet ved å rope eller riste i oss med tung hånd.  Den hvisker.  Den kjærtegner oss så mildt at vi kanskje ikke føler den i det hele tatt…

Fra tid til annen vil Ånden øve et tilstrekkelig sterkt press til at vi blir oppmerksomme.  Men hvis vi ikke gir akt på denne milde følelse, vil Ånden oftest trekke seg tilbake og vente til vi søker og lytter…”2

Hvis inspirasjon fra Ånden generelt kommer gjennom stille tanker og milde følelser, hvordan kan vi så styrke vår evne til å gjenkjenne denne inspirasjonen?  Hvis noen hvisket til oss og det var vanskelig å høre dem, ville vi naturligvis forsøke å redusere annen støy som forstyrret hviskingen, og også prøve å komme nærmere personen som hvisket til oss.

Det er ting i vårt liv som skaper åndelig “støy” og som kan forstyrre vår evne til å forstå eller til og med oppfatte inspirasjon fra Ånden.  Mye av media som er tilgjengelig i dag er ikke oppløftende og kan skape åndelig støy i vårt liv.  Vi kan også bli så opptatt av sosiale medier og være så oppmerksomme på våre digitale enheter at vi kanskje går glipp av stille tid borte fra verdens støy som hjelper oss å oppfatte inspirasjon fra Herren.  Synd skaper åndelig støy i vårt liv.  Omvendelse, passende tilbedelse på sabbaten, finne stille tid til å studere evangeliet, overveie og be, bringer oss nærmere Herren og stiller verdens støy.  Dette hever vår evne til å oppfatte og forstå tanker og følelser fra Den hellige ånd.

Vi bør være forsiktige og ikke forsøke å tvinge eller insistere på veiledning fra Herren i alt.  Eldste Dallin H Oaks har sagt at “Et ønske om å bli ledet av Herren er en styrke, men ønsket må ledsages av en forståelse av at vår himmelske Fader overlater mange avgjørelser til oss personlig.  Personlige avgjørelser er en kilde til den vekst vi er ment å ha i jordelivet…

Vi skulle tenke ut saker i vårt eget sinn, bruke den tenkeevne vår Skaper har satt i oss. Deretter skulle vi be om veiledning og handle ifølge den hvis vi mottar den.  Hvis vi ikke mottar veiledning, skulle vi handle etter eget beste skjønn.  Folk som fortsetter å søke veiledning ved åpenbaring angående ting som Herren har valgt ikke å lede oss i, vil kunne brygge sammen et svar ut fra egen fantasi eller tilbøyelighet, eller de kan til og med motta svar gjennom falsk åpenbaring.”3

Når vi lever vårt liv i henhold til våre pakter og finner måter å stenge ute den verdslige støyen rundt oss, kan vi lettere motta veiledning fra Herren når han tilbyr den.

____________________

1 L&p 8: 2-3

2 Boyd K. Packer, Forkynn mitt evangelium, kapittel 4, “Lær å oppfatte Åndens tilskyndelser”, 96

3 Dallin H. Oaks, Våre sterke sider kan bli vårt fall, Lys over Norge, mai 1995, 15