Individuell omvendelse til evangeliet ved tro på Jesus Kristus

Individuell omvendelse til evangeliet ved tro på Jesus Kristus

Budskap fra områdets ledere

TeixeiraJose_200x250 (1).jpg

José A. Teixeira, Portugal
president for området Europa


president for området Europa

Tro på den Herre Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp, som er gitt oss i trosartiklene. Det er den murstein som danner grunnvollen som alt i frelsesplanen er bygget på.

Alma sammenligner tro med et frø. Tro slår rot ved et ønske om å få tro, og deretter, ved innsats og arbeid fra vår side, vokser denne troen og blir sterkere. Alma forklarer dette prinsippet for de troløse innbyggerne i Ammonihah når han sier: Mange er det gitt å kjenne Guds mysteriersom han gir til menneskenes barn i forhold til den oppmerksomhet og flid de viser ham.1 Tro vokser altså i forhold til den oppmerksomhet og flid vi viser de sannheter vi mottar.

Alma går så langt som å si: Den som ikke forherder sitt hjerte, til ham gis en større del av ordet inntil det blir gitt ham å kjenne Guds mysterier, inntil han forstår dem helt. Og de som forherder sine hjerter, til dem gis en mindre del av ordet inntil de ikke vet noe om hans mysterier.2

Almas budskap kan ikke bli klarere. Når vi mottar sannheten, må vi vie den oppmerksomhet og flidog vanne frøet. Men hvordan gjør vi det? Ved å handle i samsvar med den, yte tjeneste og bygge opp et vitnesbyrd om sannheten. Herren vil så gi oss mer tro. Men hvis vi ikke vier den oppmerksomhet og flid, mister vi tro inntil den tid kommer at vi ikke har noen tro igjen.

Nøkkelen er å handle for å vie den oppmerksomhet og flid. Selv en liten handling kan ha store fordeler. Et eksempel på dette er Zeezrom, den ugudelige lovkyndige som forsøkte å fange Amulek i en felle ved å tilby ham en formue i sølv hvis han ville benekte Guds eksistens. Zeezrom ønsket å annullere budskapet om Kristus som Amulek forkynte, så ødelegge Amuleks vitnesbyrd.

Så hendte det noe svært interessant. Da Zeezrom fortsatte å lytte til budskapene fra Amulek og Alma, begynte han å skjelve. I stedet for å være stolt og klamre seg til sitt mål om å ødelegge disse to profetene, ydmyket han seg nok til å le sin skjelving og innse at disse to mennene hadde Guds kraft. Det lille frøet var sådd.

Med sitt ønske lot Zeezrom frøet slå rot. Deretter gjorde Zeezrom noe annet. I stedet for å stille spørsmål i et forsøk på å lure Alma og Amulek og ødelegge deres budskap, begynte han ivrig å stille dem spørsmål så han kunne få vite mer om Guds rike.3

I det øyeblikk Zeezrom begynte å stille oppriktige spørsmål for å få vite sannheten i stedet for å stille spørsmål for å ødelegge sannheten, slo troens frø rot. Da han fortsatte å vie oppmerksomhet og flid til det Alma og Amulek sa, fortsatte hans tro og omvendelse å vokse, og kulminerte til slutt i at han ble døpt og ble med Alma på en misjon til zoramittene.

Mine kjære brødre og søstre, hvis vi handler ifølge den kunnskap vi har fått, uansett hvor vi er eller hvor liten eller utilstrekkelig vi tror denne kunnskapen er, vil en enkel ting som å holde en bønn, gå i kirken eller lese i Skriftene ha enorme positive konsekvenser.

Når vi holder selv små bud, vil omvendelse til evangeliet finne sted og troen på den Herre Jesus Kristus vil øke deretter. Når vår tro på Jesus Kristus øker, vil vårt ønske om å holde hans bud vokse, og slik fortsetter syklusen, det ene løfter det andre.

I Jesu Kristi navn. Amen.

1 Alma 12:9
2 Alma 12:10-11
3 Alma 12:8