Polygami og siste dagers hellige: Før og nå

Lær hva siste dagers hellige virkelig tror om polygami

I dag er det strengt forbudt for siste dagers hellige å praktisere polygami.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som noen ganger omtales som mormoner, tror at ekteskap mellom en mann og en kvinne er Guds norm for ekteskap, bortsett fra til bestemte tider da Gud har erklært en annen norm (se “Plural Marriage and Families in Early Utah”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng). Siste dagers hellige tror at på midten av 1800-tallet ble noen av Kirkens ledere og medlemmer befalt av Gud å inngå praktisering av flergifte, også kjent som polygami, eller ekteskap mellom én mann og mer enn én kvinne (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). I 1890 ble Kirkens president Wilford Woodruff inspirert av Gud til å utstede en erklæring som førte til at Kirkens medlemmer sluttet å praktisere polygami (se Offisiell erklæring 1; se også Jed Woodworth, “The Messenger and the Manifesto”, Revelations in Context series, 23. juni 2015, history.churchofjesuschrist.org). I dag er polygami strengt forbudt i Kirken (se “Polygami”, nyheter-no.jesukristikirke.org).

Hvorfor praktiserte tidlig siste dagers hellige polygami?

Siste dagers hellige tror at Gud befalte tidlige siste dagers hellige å praktisere polygami i en periode. Selv om siste dagers hellige i dag ikke kjenner alle grunnene til Guds befaling, forstår de noen grunner til at Gud befalte å praktisere polygami. I Mormons bok står det for eksempel at menn bare skulle ha én hustru (se Jakobs bok 2:27–29), med mindre Herren befaler sitt folk å “oppreise [ham] avkom” (Jakobs bok 2:30). De tidlige siste dagers helliges praktisering av flergifte, førte til at det ble født flere barn til Kirkens medlemmer. Tidlige siste dagers hellige trodde også at organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige innbefattet en gjenopprettelse av gamle prinsipper og handlemåter som er beskrevet i Bibelen. Det kommer klart frem i Bibelen at flere fremtredende personer i Bibelen – blant andre Abraham, Isak, Jakob, Moses og David – praktiserte polygami (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng).

Hvordan opplevde tidlige siste dagers hellige praktiseringen av polygami?

Å praktisere polygami var vanskelig for mange tidlige siste dagers hellige. Det førte til voldsom forfølgelse fra utenforstående og stred mot mange medlemmers følelser, særlig da det ble innført (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Det skapte også noen ganger en krevende familiedynamikk og var en økonomisk belastning for polygame siste dagers hellige familier som slet for sitt levebrød i det barske terrenget i den amerikanske Vesten (se “Plural Marriage and Families in Early Utah”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics-essays/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng).

Det var noen som forble trofaste medlemmer av Kirken, men valgte å ikke praktisere flergifte. Det var også medlemmer som forkastet tanken på polygami og bestemte seg for å forlate Kirken (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng). Skilsmisse var lett tilgjengelig for siste dagers hellige som var ulykkelige i polygame ekteskap (se “Polygamy Then and Now”, Newsroom.churchofjesuschrist.org). Tidlige siste dagers hellige som praktiserte polygami, trodde imidlertid at de fulgte en befaling fra Gud, og at de ville bli velsignet for sin lydighet. Mange polygame familier var også lykkelige, varme og kjærlige (se “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo”, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng).

Tempelet i Nauvoo

Tror siste dagers hellige på polygami i dag?

I dag forbyr Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige praktisering av polygami. Gordon B. Hinckley (1910-2008), en tidligere president for Kirken, forklarte Kirkens holdning til polygami:

“Jeg vil kategorisk fastslå at denne kirke ikke har noe som helst å gjøre med dem som praktiserer polygami…

Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer mangegifte, blir de utelukket, den alvorligste straff Kirken kan pålegge. Ikke bare bryter de som er involvert i dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkes lov. En av våre trosartikler er forpliktende for oss. Den fastslår: ʻVi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde loveneʼ (12. trosartikkel). Man kan ikke adlyde loven og være ulydig mot loven på samme tid…

For over hundre år siden åpenbarte Gud tydelig til sin profet Wilford Woodruff at praktiseringen av mangegifte skulle opphøre, noe som betyr at det nå er imot Guds lov. Selv i land hvor sivile eller religiøse lover tillater polygami, lærer Kirken at ekteskap må være monogame og aksepterer ikke som medlemmer mennesker som praktiserer mangegifte” (“Hva spør folk om angående oss?” Liahona, jan. 1999, 84).

Hva tror siste dagers hellige om ekteskap og familie?

Siste dagers hellige tror at ekteskap mellom én mann og én kvinne er en viktig del av Guds plan for sine barn. For å lære mer om hva siste dagers hellige tro med hensyn til ekteskap og familie, gå til komtilkristus.no.