Prestedømmets kraft og velsignelser

Prestedømmets kraft og velsignelser

Budskap fra områdets ledere

MoreiraJJ_200x250.jpg

Eldste Joaquim Moreira, Portugal
Områdesytti


Områdesytti

Vår datter Ruth begynte nylig sin misjon i São Paulo syd misjon. Før hun reiste til Brasil, dro vi som familie til templet i Madrid, slik at hun kunne motta sine begavelsesordinanser. Vi hadde en opplevelse som forenet hele familien.

Som forberedelse til tempelturen samlet vi familien i den hovedhensikt å organisere navnene på våre forfedre for å kunne utføre de frelsende ordinanser på deres vegne.

Denne erfaringen ga oss noen unike familiestunder. Vi følte meget sterk kjærlighet til hver enkelt av dem, og ønsket å få være sammen med dem en dag i evigheten, og snakke med hverandre om erfaringene vi hadde på denne jorden.

Templets ordinanser er en hellig og formell handling utført ved prestedømmets myndighet, og som er avgjørende for vår opphøyelse. Vår himmelske Fader glemmer aldri sine barn. Han er like oppmerksom på dem som fremdeles er i dette liv, som dem som har gått bort.

Denne erfaringen bekreftet for oss at “vi er hans barn. Han elsker oss. Han ønsker å kommunisere med oss, og vi kan kommunisere med ham i oppriktig bønn.” 1 Vi følte også oppfyllelsen av skriftstedet: “Derfor, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt.”2

I denne siste evangelieutdeling er forventningene store til opprettelsen av Sion. Å nyte prestedømmets velsignelser og kraft er et viktig trinn i disse viktige begivenhetene.

Velsignelsene knyttet til prestedømmet som er til fordel for hele menneskeheten i denne evangelieutdeling, innbefatter:

Evangeliets gjengivelse
Den sanne kunnskap om Gud, vår evige Fader
Viktigheten av å forstå handlefrihet i vårt liv

Evangeliets gjengivelse
Den sanne kunnskap om Gud, vår evige Fader
Viktigheten av å forstå handlefrihet i vårt liv

For at alle hans barn skal få denne kunnskap, har Frelseren sagt: “Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.”3

Hvis vi skal kunne fremskynde hans verk, er det avgjørende å utføre frelsens ordinanser her på jorden. Det er ved hellige ordinanser som dåp og bekreftelse at vi lærer om Guds kraft og kjærlighet, og slik føler hans innflytelse i vårt liv.

Prestedømmets kraft kan bare sees i handling: “Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for deg ved profeten Elijahs hånd før Herrens store og forferdelige dag kommer. Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre. Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt øde ved hans komme.”4

Som en del av oppfyllelsen av dette løftet fra profeten Elijah, har vi Mormons bok, som nevner på tittelsiden: “For å vise levningen av Israels hus de store ting Herren har gjort for deres fedre… og [for å] vite at de ikke for alltid er forkastet.”5

På grunn av disse løftene har jeg studert alle de store tingene Herren har gjort for Adam, Enok, Noah, Abraham, Isak og Jakob, våre fedre, slik at jeg bedre kunne forstå nåtiden og handle i arbeidet med å frelse både levende og døde. Slik har jeg utviklet et sterkt ønske om å delta i misjonærarbeid og i å redde og arbeide for å utføre frelsens ordinanser på vegne av mine forfedre.

Jeg har et levende minne om dagen da jeg ble døpt og bekreftet som medlem av Kirken. Den første handlingen min bror og jeg gjorde, var å gjøre vår slektshistorie. Da vi oppdaget deres bragder og deres ofre, ble kjærligheten vi følte til hver enkelt av dem noe uforglemmelig. Den tro som fikk oss til å besøke sorenskriverkontorer og skaffe nye data, styrket vårt vitnesbyrd og vår tro på Jesus Kristus, og skapte en følelse av evig familieenhet.

Jeg er evig takknemlig for at jeg vet at en 14 år gammel Joseph Smith bestemte seg for å spørre Gud den evige Fader “hvilket av alle trossamfunnene som var det rette”.6 Slik har jeg kunnet nyte prestedømmets kraft og velsignelser i mitt og min families liv.

1  Forkynn mitt evangelium, side 31
2 L&p 84:20
3 L&p 88:73
4 L&p 2: 1-3
5 Mormons boks tittelside.
6 Den kostelige perle, J.S.H. 1:18