Samarbeidsrådet for tro og livssyn sitt 25 års jubileum

STL sine ledere over de 25 årene. Espen Amundsen er en av de.

Bakgrunn

STL ble etablert i 1996. Den konkrete bakgrunnen for opprettelsen var forslaget om et nytt obligatorisk skolefag om tro, livssyn og etikk med hovedvekt på kristendom. Faget skapte reaksjoner hos tros- og livssynssamfunnene som samlet seg i protest på grunn av manglende deltagelse i prosessen og presentasjon av andre tros- og livssynssamfunn i faget. Samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunnene resulterte i etableringen av STL.

Et viktig bakteppe til etableringen av STL var økt innvandring til Norge på 1980- og 90-tallet. Nytt mangfold utløste spenninger i forholdet mellom norske verdier og religiøse- og kulturelle tradisjoner. Nytt tros- og livssynmangfold bidro til økt bevissthet på skjevheter i statens behandling av tros- og livssynssamfunnene. Statskirkeordningen ble synlig og problematisert i offentligheten på nye måter, og diskusjonen om likebehandling og likeverdige rettigheter for tros- og livssynssamfunn ble framtredende.

Politikk og dialog

STL jobber både politisk og dialogisk. STLs mandat er å arbeide for at staten likebehandler alle tros- og livssynssamfunn både i lovverk og praktisk gjennomføring. Religions- og livssynsdialogen i STL er like viktig, da den er konfliktforebyggende og tillitsskapende. Kulturell kompetanse og forståelse av enighetsfellesskapet er nødvendig kunnskap for integrering. STL representerer hovedtyngden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge.

Kirken og STL

Kirken har vært medlem av Samarbeidsrådet for tro og livssyn i 18 år. I løpet av den tiden har Espen Amundsen vært leder for organisasjonen og flere av kirkens medlemmer har vært aktive i råd og i opprettelsen og aktiviteter i lokallag landet over. I dag er Pauline Isaksen og Øystein Amundsen medlemmer av det sentrale rådet, mens Tarjei Pedersen er kirkens deltaker i religions- og livssynslederforumet. I tillegg er medlemmer av kirken representert i lokallagene i Bergen, Bærum, Drammen, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og vi vil være en del av det nye lokallaget i Oslo.

Hilsen fra kirken på 25 års jubileum

Øystein Amundsen som er medlem av STL sitt sentrale råd har spilte inn en hilsning til jubilanten.