Budskap fra områdets ledere  

Verden trenger ditt lys

Oppstandne Jesus
Elder Phillips

I tider med mørke, omveltninger og usikkerhet, opplever vi at vi vender oss til den eneste sanne kilde til lys, håp og fred. Han er eksempelet på hvordan man elsker og tjener andre, og befalte oss å gjøre det samme. Når vi følger Ham, inngår vi en pakt om å hjelpe de trengende og til å vitne om Kristus gjennom hele livet.1

Kort tid før 2. verdenskrig fraktet Nasjonalgalleriet i London tusenvis av viktige malerier til sikkerhet i Wales.2 Men befolkningen presset myndighetene til å føre noe av kunsten tilbake, og en beslutning ble fattet om å la ett maleri være på visning for publikum hver måned for å holde moralen oppe. Et brev utgitt i ‘The Times’ i januar 1942 forklarte det: “Fordi Londons ansikt for tiden er arret og vansiret, trenger vi mer enn noensinne å se noe vakkert.”

Det første ‘månedens bilde’ som ble utvalgt av folket, var Noli me Tangere (“Rør meg ikke”) av den italienske kunstneren Titian.3 Bildet skildrer den oppstandne Kristus som viser seg for Maria Magdalena. Da hun fant den tomme graven etter hans død, forveksler hun ham med gartneren, og trygler ham om å fortelle henne hvor han har flyttet Kristi legeme. Når han så snakker til henne, gjenkjenner hun røsten hans, og innser derved hva hans sanne identitet er – hennes Frelser og “Mester”. 4

Vi har vært vitne til betydelige omveltninger i år. I likhet med Titians Maria, kan vi oppdage at vi selv ser etter Frelseren. President Nelson minner oss om at Jesus er “lyset som skinner i mørket”. 5 Frelseren underviste sine etterfølgere at “Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys”. 6

En måte vi kan følge Frelseren på, er ved å holde vår pakt om å hjelpe de trengende. Da profeten Alma underviste om dåpspakten, sa han at vi skulle være “villige til å bære hverandres byrder, så de kan være lette” og “villige til å sørge med dem som sørger” og “trøste dem som trenger trøst”. 7

Frelseren er vårt fullkomne eksempel på tjeneste. Til tross for utfordringene, truslene og forfølgelsen han opplevde, “gikk [han] omkring og gjorde vel”. Han brukte sitt jordiske virke til å velsigne, helbrede og hjelpe andre. Jesu Kristi forsoning var i seg selv et himmelsk uttrykk for kjærlighet, offer og tjeneste for menneskeheten. “Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.” 8

Dette er dessverre ikke det verden lærer oss. Den forteller oss at vi skulle se til oss selv, at lykken er å finne i innkjøp, forbruk og hyllesten fra våre likemenn.9 Frelseren viser en helt annen vei for sine disipler. Det er en vei som er mindre opptatt av “å ha” og mer fokusert på “å være”. Spesielt befalte han oss å være kjærlige, vennlige, tilgivende, barmhjertige, tålmodige, saktmodige, milde, langmodige og ydmyke. Hans veiledning er mindre opptatt av å “berge ditt liv”. Isteden oppfordrer han oss til å “miste” oss selv i omsorg for og kjærlighet til andre.

Jesus Kristus brukte sin tid til å tjene og hjelpe alle, og som hans disipler, blir vi bedt om å gjøre det samme. Frelseren sa: ”Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” 10

Det er ubegrensede muligheter til å tjene andre. Det kan være noe så enkelt som et smil eller et vennlig ord. Å ta seg tid til å lytte. En vennlig gest, spesielt for dem som kan bli oversett, glemt, sosialt isolert eller marginalisert i ditt lokalsamfunn.

Tjeneste velsigner andre, men det velsigner også oss på betydelige og meningsfylte måter. Det kan hjelpe oss å føle Guds kjærlighet til oss, så vel som å føre oss bort fra våre bekymringer, vår frykt, angst og tvil.11 Enkle, regelmessige tjenestegjerninger er tilkjennegivelser av vår kjærlighet til Gud og andre. Eldste Uchtdorf sa: “Når vi virkelig forstår hva det vil si å elske slik Jesus Kristus elsker oss, forsvinner forvirringen, og våre prioriteringer faller på plass. Vår vandring som Kristi disipler blir mer gledesfylt. Vårt liv får ny mening. Vårt forhold til vår himmelske Fader blir dypere.” 12

Jeg vil gjerne foreslå tre ting vi alle kan overveie.

 1. Vær stille. Jesus Kristus er lyset som skinner i mørket.
 2. Vær et lys. Du kan være et lys i ditt hjem, din familie og ditt lokalsamfunn når du hjelper de trengende og vitner om Kristus gjennom hele livet.
 3. Gjør vel. Enkle tjenestegjerninger vil gi mange glede, håp og fred.

Jesus Kristus er lyset vi søker i tider med mørke, omveltninger og usikkerhet. Han har oppfordret hver av oss til å være et “lys” for verden. Noen vi kjenner er i nød, noen vi kan løfte og styrke. Dette er det arbeidet vi er kalt til å utføre. Det er Hans verk. Når vi gjør det, vil vi oppdage vår sanne identitet som barn av en kjærlig Fader i himmelen.


Referanser:

 1. ‘Kom til meg’ av Henry B. Eyring, april 2013
 2. Brev fra London: ‘Art During Wartime’ av Ben Street, bladet Art 21 Magazine, 23. september 2008.
 3. Nasjonalgalleriet; månedens bilde, oktober 2019: Noli me Tangere
 4. Johannes 20:14–18
 5. ‘Seven truths that have power to transform your life and others’ [Syv sannheter som har kraft til å forandre ditt liv og andres] av president Russell M. Nelson, Orlando Florida, søndag 9. juni 2019.
 6. Johannes 8:12
 7. Mosiah 18:8–9
 8. Johannes 15:13
 9. ‘To have or to Be’ av Erich Fromm, 1976
 10.  Johannes 13:35
 11. ‘Et karakteristisk trekk ved Herrens sanne og levende Kirke’ av eldste Patrick Kearon, verdensomspennende andakt for unge voksne, 6. mai 2018, Brigham Young University – Idaho
 12. ‘Guds kjærlighet’ av eldste Dieter F. Uchtdorf, oktober 2009